EU HOÀN THÀNH TIẾN TRÌNH PHÊ CHUẨN EVFTA VỚI VIỆT NAM