RAU CỦ TƯƠI TỐT CHO SỨC KHỎE HƠN RAU CỦ ĐÔNG LẠNH HOẶC ĐÓNG HỘP?